Algemene voorwaarden Mondzorg Hongarije

Tot stand gekomen op 26 januari 2015, bijgewerkt 1 januari 2024.

Algemene Voorwaarden Mondzorg Hongarije, gevestigd aan Dissel 59, 3401 EB, te IJsselstein, ingeschreven bij de KvK onder nummer 61341614.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Mondzorg Hongarije: Mondzorg Hongarije, ingeschreven bij de KvK onder nummer 61341614.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Mondzorg Hongarije voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.

Opdracht:  De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Mondzorg Hongarije en de opdrachtgever.

Tandheelkundige geneeskundige behandelingsovereenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en tandartskliniek.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Mondzorg Hongarije en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Mondzorg Hongarije, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Mondzorg Hongarije en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Mondzorg Hongarije zijn overeengekomen.

Offertes

Offertes worden bij voorkeur schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Offertes met betrekking tot reis en/of verblijf zijn gedurende drie dagen geldig. Offertes vervallen wanneer deze termijn verstreken is.

Offertes met betrekking tot tandheelkundige behandelingen zijn gedurende twee weken geldig. Ook hier vervallen offertes na het verstrijken van deze termijn.

Mondzorg Hongarije kan niet worden gehouden aan offertes indien de Opdrachtgever, naar redelijkheid en billijkheid en in lijn met gangbare opvattingen, had moeten begrijpen dat de offerte, of een deel daarvan, een duidelijke vergissing of fout bevatte.

Indien de aanvaarding, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod in de offerte, is Mondzorg Hongarije hier niet aan gebonden. Tenzij anders aangegeven door Mondzorg Hongarije, komt de Overeenkomst dan niet tot stand volgens deze afwijkende aanvaarding.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Mondzorg Hongarije niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Offertes zijn niet automatisch geldig voor toekomstige orders of nabestellingen.

De geldigheid van de offerte is afhankelijk van de beschikbare voorraad.

Tandheelkundige geneeskundige behandelingsovereenkomst

Mondzorg Hongarije fungeert als tussenpersoon voor het overeenkomen van de Tandheelkundige geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen de Opdrachtgever en de tandartskliniek.

Mondzorg Hongarije garandeert op geen enkele wijze dat er een Tandheelkundige geneeskundige behandelingsovereenkomst tot stand komt.

Indien er tussen de Opdrachtgever en de tandartskliniek een Tandheelkundige geneeskundige behandelingsovereenkomst tot stand komt, komt deze overeenkomst uitsluitend tussen de Opdrachtgever en de tandartskliniek overeen.

Mondzorg Hongarijeis nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de tandartskliniek. Tevens is Mondzorg Hongarije nimmer aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever ten gevolge van de Tandheelkundige geneeskundige behandelingsovereenkomst heeft geleden.

Indien er tussen de Opdrachtgever en de tandartskliniek een Tandheelkundige geneeskundige behandelingsovereenkomst tot stand gekomen, dient de Opdrachtgever de betaling te doen aan de tandartskliniek.

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte van Mondzorg Hongarije.

Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Mondzorg Hongarije de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Mondzorg Hongarije zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Mondzorg Hongarije de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Mondzorg Hongarije daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Mondzorg Hongarije proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Mondzorg Hongarije zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Mondzorg Hongarije kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Mondzorg Hongarije zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schrijftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering overeenkomst

Mondzorg Hongarije zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De vliegtickets en de documenten betreffende overnachting verstrekt Mondzorg Hongarije zowel per post als per e-mail.

Mondzorg Hongarije heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Mondzorg Hongarije heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Mondzorg Hongarije het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Mondzorg Hongarije niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Mondzorg Hongarije het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Mondzorg Hongarije.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Mondzorg Hongarije het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

De toepassing van artikel 7:404 BW van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Annulering overeenkomst

De Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst te annuleren tot vier weken voor vertrek. Annulering van de Overeenkomst is alleen mogelijk ten aanzien van de overnachting.

Annulering van de vliegtickets is niet mogelijk.

In geval van annulering is de Opdrachtgever het volledige honorarium of een gedeelte van het Honorarium verschuldigd. De Opdrachtgever is verplicht bij annulering van:

  •  tot 4 weken voor vertrek € 150,-;
  • minder dan 4 weken voor vertrekt 100% van het honorarium.

In geval van overmacht is de Opdrachtgever is niet verplicht het volledige of een gedeelte van het Honorarium te voldoen.

Vliegtickets en overnachting

De vliegtickets zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

De overnachting is wel overdraagbaar.

Prijzen en tarieven

De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief boekingskosten, tenzij anders aangegeven.

Wijziging honorarium

Indien Mondzorg Hongarije bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Mondzorg Hongarije gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Mondzorg Hongarije het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

  • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Mondzorg Hongarije rustende verplichting ingevolge de wet;
  • Mondzorg Hongarije alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Mondzorg Hongarije zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. Mondzorg Hongarije zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Mondzorg Hongarije opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Mondzorg Hongarije gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Mondzorg Hongarije heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Mondzorg Hongarije schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Mondzorg Hongarije alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Mondzorg Hongarije zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Mondzorg Hongarije binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Risico-overgang

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Opdrachtgever voor rekening en risico van Mondzorg Hongarije.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Mondzorg Hongarije aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking vindt plaats middels een factuur.

Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen.

De Opdrachtgever dient de kosten voor de vliegtickets drie werkdagen na aanvaarding van de offerte te voldoen.

De Opdrachtgever dient de kosten betreffende overnachting uiterlijk vier weken voor vertrek te voldoen.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Mondzorg Hongarije aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

Na het verstrijken van de betalingsperiode is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Mondzorg Hongarije en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Mondzorg Hongarije onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Mondzorg Hongarije recht van de Opdrachtgever op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Mondzorg Hongarije heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Mondzorg Hongarije de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Mondzorg Hongarije in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Mondzorg Hongarije totdat de Opdrachtgever hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Opdrachtgever, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Opschorting en ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Mondzorg Hongarije het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is Mondzorg Hongarije bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is Mondzorg Hongarije bevoegd de nakoming van haar verplichtingen en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

  • na het sluiten van de Overeenkomst Mondzorg Hongarije omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen;
  • de Opdrachtgever een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft;
  • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom.

Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Mondzorg Hongarije op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Mondzorg Hongarije of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Mondzorg Hongarije geen invloed kan uitoefenen en waardoor Mondzorg Hongarije niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Mondzorg Hongarije in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

Mondzorg Hongarije heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Mondzorg Hongarije zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Mondzorg Hongarije als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Mondzorg Hongarije zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Mondzorg Hongarije ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mondzorg Hongarije gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Garanties

De overeenkomst tussen Mondzorg Hongarije en de Opdrachtgever leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. Mondzorg Hongarije garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.

Mondzorg Hongarije verstrekt geen garantie ten aanzien van de Tandheelkundige geneeskundige behandelingsovereenkomst.

De garantie ten aanzien van de Tandheelkundige geneeskundige behandelingsovereenkomst wordt verstrekt door de tandartskliniek. Indien ten gevolge van de Tandheelkundige geneeskundige behandeling van de tandartskliniek de Opdrachtgever schade ondervindt en de tandartskliniek staat hier garant voor, dan komen eventuele verblijfs- en reiskosten voor rekening van de Opdrachtgever en/of de tandartskliniek.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Mondzorg Hongarije, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, reis-, en verblijfskosten, voor rekening van de Opdrachtgever.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Mondzorg Hongarije in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Mondzorg Hongarije geen invloed op uit kan oefenen.

Aansprakelijkheid

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Mondzorg Hongarije is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Mondzorg Hongarije.

Mondzorg Hongarije is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

Mondzorg Hongarije is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Mondzorg Hongarije is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Mondzorg Hongarije kenbaar behoorde te zijn.

Indien Mondzorg Hongarije aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mondzorg Hongarije beperkt tot maximaal € 10,000 of tot het bedrag waarop de door Mondzorg Hongarije aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Mondzorg Hongarije overeenkomstig de verzekering draagt.

Mondzorg Hongarije is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Mondzorg Hongarije ingeschakelde derden.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Mondzorg Hongarije aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Mondzorg Hongarije te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Mondzorg Hongarije vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Mondzorg Hongarije voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien Mondzorg Hongarije uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Mondzorg Hongarije zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Mondzorg Hongarije en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Mondzorg Hongarije en de door Mondzorg Hongarije (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Intellectuele eigendom

Mondzorg Hongarije behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Mondzorg Hongarije behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Geheimhouding

Zowel Mondzorg Hongarije als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Privacy

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Mondzorg Hongarije verstrekt, zal Mondzorg Hongarije zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Mondzorg Hongarije mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Mondzorg Hongarije niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Mondzorg Hongarije gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Mondzorg Hongarije zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Mondzorg Hongarije niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat Mondzorg Hongarije de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Mondzorg Hongarije behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Klachtenregeling

Indien de Opdrachtgever een klacht heeft omtrent de Tandheelkundige geneeskundige behandeling dient de Opdrachtgever een klacht in te dienen bij de tandartskliniek. De Opdrachtgever dient Mondzorg Hongarije hiervan wel op de hoogte te stellen.

Indien de Opdrachtgever een klacht heeft omtrent de reis en/of overnachting dient de Opdrachtgever een klacht in te dienen bij Mondzorg Hongarije.

De Opdrachtgever dient een klacht binnen twee maanden bij Mondzorg Hongarije in te dienen na het moment waarop de Opdrachtgever kennis nam van het bestaan van de klacht.

Mondzorg Hongarije behandelt alle klachten vertrouwelijk.

Mondzorg Hongarije zal er naar streven de klacht binnen 14 werkdagen af te handelen. Indien de Opdrachtgever een klacht heeft omtrent de Tandheelkundige geneeskundige behandeling, dan stuurt Mondzorg Hongarije de klacht door naar de tandartskliniek.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mondzorg Hongarije partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 61341614.